PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ทั่วไป


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 [746] 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691

 1. บรรหารคุณหวังอะไรอีก กับพรรคประชาธิปัตย์
 2. ) ) ) สำนักข่าวต่างประเทศสัมภาษณ์ "คนเสื้อแดง" กรณีสละเลือดทางการเมือง{แตกประเด็นจาก P8995946} [การเมือง]
 3. ขนาดนี้แล้วยังไม่ออก มอบให้หนูมาร์คไว้ทาหน้าก่อนนอน
 4. เอ้าพี่ด่าน ไงพูดเงี้ย....
 5. สามเกลอ ใจดี ดีเกินไม่เหมือนฝ่ายอำมาต ใจยักษ์ ใจมาร [การเมือง]
 6. ~~~**มันส์กว่านี้ มีไหม ฮ่าๆๆ **~~ [การเมือง]
 7. เสื้อแดงระวังวิชามารของอีกฝ่ายด้วยนะครับ [การเมือง]
 8. _____ ถ้าจะตั้งกระทู้เรียกร้องความเป็นธรรม ให้ พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา อีกรอบจะเป็นอะไรไป..!!
 9. การบริหารจัดการเดินทางของคนเสื้อแดงยังไม่ดีเท่าที่ควร [การเมือง]
 10. ถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วยังไงต่อละครับพี่น้อง [การเมือง]
 11. คนเสื้อแดงสู้ต่อไป เรามาถูกทางแล้ว [การเมือง]
 12. พี่เสื้อแดงคะเลิกเรียกร้องประชาธิปไตยจอมปลอมของพี่ เลิกเรียกร้องอะไรแทน นช.ทักษิณ แต่หันมาเรียกร้องเรื่องนี้หน่อยเถอะคะ
 13. เทเลือดแล้วครับ
 14. ที่ญี่ปุ่น เกาหลี ถ้ามีคนมาชุมนุมขนาดนี้ นายกรัฐมนตรีเขาแสดงสปิริต ลาออกไปแล้ว.. [การเมือง]
 15. พวกเสื้อแดงจะทำงี่เง่าไปถึงไหนกัน [การเมือง]
 16. โอย... เลือดเต็มเลย จะเป็นลม
 17. อยากให้มีสรุปประเด็นสำคัญ รายวัน
 18. รพ.วชิระ เตรียม คลอร๊อกซ์ ฆ่าเชื้อเลือดแดง [การเมือง]
 19. ถ้าอาแดงนำทัพเอง ป่านนี้พวกอำมาตย์ตายหมดแล้ว ดีนะที่เป็นสามเกลอ [การเมือง]
 20. =@= การชุมนุมถึงบทสุดท้าย บรรลุเป้าหมายทั้งสองฝ่าย =@= [การเมือง]
 21. นั่น "เลือด" หรือ "น้ำกระเจี๊ยบ" ??
 22. ไม่เห็นหัวประชาชนเลยนะ..มาร์ค
 23. เจ๊ดาอ่ะว่างาย..ย [การเมือง]
 24. ที่พักหลักร้อย [[ Review กาสะลอง รีสอร์ท ]] รร.ชื่อทางเหนือแต่อยู่พัทยาจ๊า [บันทึกนักเดินทาง]
 25. จาก บางบัวทอง ไป อ่อนนุชไปไงคะ [การเดินทางทางอากาศ]
 26. ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ที่รวมพลหน้าหอการค้า [ท่องเที่ยวไทย]
 27. สอบถามเกี่ยวกับการทำวีซ่าไปอเมรืกาหน่อยครับ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 28. ช่วยแนะนำที่พักเกาะช้างคืนละไม่เกิน1พัน อยากได้แบบน้ำใสๆทรายขาวหน่อยไม่พลุกพล่าน [ท่องเที่ยวไทย]
 29. กระบี่...อยู่ที่ใจ [บันทึกนักเดินทาง]
 30. ขอรบกวนหน่อยค่ะ อยากทราบเวปที่จะจองที่พักในยุโรปค่ะ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 31. สอบถามเกี่ยวกับ Al Medina อัล เมติน่า หน่อยนะคะ [ท่องเที่ยวไทย]
 32. ไปตรังมา [ท่องเที่ยวไทย]
 33. ขอคำแนะนำที่พักสำหรับหมู่คณะ อยากได้บ้านเป็นหลังอ่ะค่ะ [ท่องเที่ยวไทย]
 34. เห็นสัตว์แล้วเกิดอารมณืทางเพศ แบบนี้ผมโรคจิตเปล่าครับ -*-
 35. สอบถามเรื่องการผ่าตัดไส้เลื่อนครับ [คลินิกหมออาสา]
 36. แนะนำโยคะราคาไม่แพงด้วยค่ะ แถวงามวงศ์วาน [สุขภาพกาย]
 37. จริงไหมครับที่ว่า บริจาคโลหิตแล้วรักษาในโรงพยาบาลของรัฐฟรี [สุขภาพกาย]
 38. ปวดท้องประจำเดือน [สุขภาพกาย]
 39. จะซื้อจอใหม่ ไปซื้อไหนดี คอมมาทหรือพันทิพย์
 40. รบกวนแนะนำด้วยค่ะ เปิดโปรแกรม/เกมส์ จะขึ้นว่า (ชื่อโปรแกรม) has stopped working
 41. คอมรีเครื่องเองเวลายุ่งๆ
 42. ไดร์dvdหาย !! กดอัพเดตไดร์เวอร์ เเล้วขึ้นเเบบนี้ ขอความกรุณาช่วยด้วย...
 43. มีความสงสัยเรื่องความแรงการ์ดจอครับ
 44. ใช้งาน search ใน windows ไม่ได้ครับ พอกดเข้าไปแล้ว taskbar ก็จะแว๊บหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ ส่วนตัว search ก็ไม่ปรากฎขึ้นมา
 45. ขาใหญ่ Super Mario Galaxy 2 เขากลับมาแล้ว!! [Wii]
 46. ถามเรื่อง โค้ด php Stocke สินค้าหรือการตัด Stocke
 47. ช่วยแนะนำ NoteBook ที่สามารถทำงานพวก Graphic ให้หน่อยครับ [Notebook]
 48. ถามค่าซ่อม notebook โตชิบา l20
 49. 24-70 N ถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นร้าน softmap ทั้งหลาย มันจะฝืดอีกไม๊ครับ? [กล้องดิจิทัล]
 50. อยากถ่ายรูปลูกสวยๆ กล้อง canon G11 ตอบโจทย์ได้ไหมคะ [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 51. ตอนถ่ายภาพ ใช้ตาไหนเล็งครับ [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 52. และแล้วเลยเอ้าท์แบบใหม่ของพันทิป ก็ลามมาถึงห้องกล้อง [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 53. ขอความเห็น sony a230 หน่อยครับ [กล้องดิจิทัล]
 54. กระทู้เลียนแบบซิทคอม มาบอกอะไรก็ได้ที่เป็นคู่ๆกันค่ะ ^__^ [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 55. [กระทู้แจกกิ๊ฟ]มีร้านไหน_รับซ่อมตุ๊กตาอัดเสียงไหมครับ [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 56. อยากเกิดเป็นอะไร [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 57. ช่วยแนะนำเพลงอวยพรวันเกิดให้แฟนทีคะ [กุ๊กกิ๊ก]
 58. (สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับแฟน) เวลาคุยโทรศัพท์กันตอนกลางคืน ประสบปัญหาง่วงนอนกันไหมคับ [กุ๊กกิ๊ก]
 59. ***ช่วยอธิบายลักษณะงาน AE (Account Executive ) หน่อยค่ะ
 60. สอบถามเรื่องนัดวันขอวีซ่า Usa [ศึกษาต่อต่างประเทศ]
 61. [[Switzerland]]_** มีใครจะไปเรียนภาษาเยอรมันที่สวิสปีหน้ามั่งค่ะ** [ศึกษาต่อต่างประเทศ]
 62. สวิสช่วงนี้อากาศเป็นยังไงคะ [ชีวิตในต่างแดน]
 63. Angel Beats! PV#8 ( ล่าสุด ) ซับไทย [การ์ตูน]
 64. ต่อไปนี้ขอเชิญพบกับ จุด จุด จุด และทีมข่าวเจ็ดสี คำนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของข่าวช่อง7มานาน [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 65. ถ้าพี่กบ สุวนันท์ปะทะกับพี่เคน ธีรเดชจะเลือกดูอะไรกันจ้ะ? [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 66. ทำไมผู้จัด "แดน" ได้ทำละครใหม่ แล้วผู้จัด "แอนดริว" หายไปเลย? [ดารา-นักแสดง]
 67. การ์ตูนyเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคะ?? [การ์ตูน]
 68. ปอป อพาร์ทเมนท์ ถามหน่อยค่ะ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 69. อยากหาข้อมูลเรื่องKnight of Lamune ภาค3หน่อยคับทำไมข้อมูลมันหายากจัง [การ์ตูน]
 70. รายงานสด"แพนด้าบ้าพลัง"ตัวที่ 263 รักเธอประเทศไทย หมีเป็นห่วงนะก๊ะ{แตกประเด็นจาก A8994373} [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 71. ซ้อเจ็ดล่าสุด น้องมิ้นท์ Af โดนซะแล้ว (- -" ) [ดารา-นักแสดง]
 72. มาดูพ่อแม่พี่น้องของเหล่าเซเลบกันดีกว่า !! [ดารา-นักแสดง]
 73. อยากเตะไอ้ต๊อกบังอาจมาจูบหมอน้ำแข็งของผมได้ บ้านฉันฯ สปอยล์นิดๆ [ภาพยนตร์]
 74. ตัวอย่าง The Crazies เมืองคลั่งมนุษย์ผิดคน (ซับไทย) [ภาพยนตร์]
 75. ++++บท ธิดา ในเนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร++++ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 76. [text ตัวเต็ม] OnePiece 578 Spoil ~~~{แตกประเด็นจาก A8992476} [การ์ตูน]
 77. ถามสาวๆหน่อยครับ ถ้าเจอต๊อกแอบขโมยจุ๊บอย่างหมอน้ำแข็งในเรื่องบ้านฉันฯ สาวๆจะรู้สึกยังไง(สปอยนิดๆ) [ภาพยนตร์]
 78. CD Dictionary สำหรับต่างชาติเรียนภาษาไทย [ห้องเรียนภาษาอังกฤษ]
 79. ขอความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมใต้น้ำหน่อยคับ [การศึกษา]
 80. พา"..ติ๊ดตื๋อ.." ไปหาหมอ ด้วยความอนุเคราะห์จากโครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร{แตกประเด็นจาก J8991394} [แมว]
 81. ช่วยแมววัดตัวน้อยด้วยค่ะ [แมว]
 82. รบกวนพี่ๆห้องนี้ แนะนำไม้ใหญ่หน้าบ้านครับ [ต้นไม้]
 83. ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลลุงแดงหง่าวที่เป็นโรคไตและกระดุกแตกค่ะ [แมว]
 84. @@@ เล็ก .. คลองสี่วา @@@ [ต้นไม้]
 85. เรียนตัดเสื้อ
 86. ลูกหมาในครอกเดียวกันมาจากพ่อพันตัวเดียวหรือสามารถมีพ่อพันได้หลายตัวครับ [สุนัข]
 87. อัพเดท "ลุงส้มยักษ์" ให้โครงการรักษ์แมวฯ และแฟนคลับของลุงค่ะ{แตกประเด็นจาก J8985286} [แมว]
 88. จุดประสงค์ของการรักษาศีล ๘ ............ทบทวนกันดู
 89. รบกวนด้วยนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ โฮมเธียเตอร์ [เครื่องเสียง-เครื่องใช้ไฟฟ้า]
 90. อยากจะขายบ้านต่อ(คนอื่น) เพิ่งเข้าอยู่ไม่ถึง 3 เดือน จะต้องทำงั้ยบ้างค่ะ มีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะ [ที่พักอาศัย]
 91. หาดใหญ่ กระถางปูนเปลือย กับ ไทรเกาหลี โมก ซื้อแถวไหนราคาไม่แพงครับ? [ตกแต่ง-จัดสวน]
 92. บ่อน้ำ(ล้น) แบบนี้ หาได้ที่ไหนค่ะ [ตกแต่ง-จัดสวน]
 93. เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้ มีโชว์รูมที่กรุงเทพมั้ยคะ [เฟอร์นิเจอร์-ตกแต่ง]
 94. ค่าธรรมเนียมการโอนตึกแถวมือสองคิดคำนวณอย่างไรคะ [ที่พักอาศัย]
 95. ขอเว็บที่สามารถทายได้ว่าเรานึกถึงใครบนโลกหน่อยครับ
 96. ยาสีฟันสามารถเอามาถูแทนสบู่ได้ป่าว [วิทยาศาสตร์]
 97. พวกเว็บรับสมัครงาน [งานและทรัพยากรบุคคล]
 98. อย่าเข้าใจผิดกัน คำสั่ง Buyr ใน Bb มันเช็คเครื่องมือ 1 ไม่ได้หรอกครับ !!! [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 99. 5230 กับ 5233 ขอความแตกต่างค่ะ [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 100. ช่วยเลือกหน่อยครับว่าจะซื้ออะไรดีสับสนมากbb8520,ss Spica,htc Tattoo [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 101. ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ Samsung Galaxy Spica I-5700 [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 102. โครงการตามหาคู่ให้อุ่นใจช่วยได้ (กิจกรรมวาเลนไทน์กับ อุ่นใจช่วยได้)ประกาศผู้โชคดีที่ไหนค่ะ [เอไอเอส]
 103. มีใครเป็นแบบหนูบ้างมีหุ้นอยู่เต็มพอร์ตแต่แดงเถือกทั้งพอร์ต [หุ้น]
 104. ..............จะดีใจรึเสียใจดีเนี่ย........ [หุ้น]
 105. ราคาของ Advanc อย่างน้อยควรจะต้องกลับมาที่ราคาเดิม 88บ.ใช่ไหมครับพี่น้อง! [หุ้น]
 106. ความน่าจะเป็น คิดว่าพรุ่งนี้จะเขียวต่อหรือเปล่าคะ [หุ้น]
 107. ตอนนี้ พวกพี่ท่าน กำลังทำ let profit run หรือเล่นเกร็งกามรัย [หุ้น]
 108. แลกกิฟท์ฉลองปู่เซ็ตเขียวปี๋และเลขท้าย 2 ตัว ออก 97 หุหุ [หุ้น]
 109. ปรึกษาพี่ๆ แฟนบ่นเวลาเล่นกอล์ฟ [กอล์ฟ]
 110. สงสัยคืนนี้อินเตอร์มิลานจะไม่รอดละครับ .... [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 111. +@ ตอร์เรส คือสุดยอดดาวยิงแถวหน้าของโลก เหนือกาก้า เมสซี่ ดร๊อกบา @+ [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 112. เจิดจะโดนแบนรึเปล่าครับ?? [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 113. เทเลือด [การเมือง]
 114. เอาแล้วงัย เลือดสีแดงสดเลย
 115. เทแล้วพี่น้อง 2 ขวด
 116. เลือดหายไปไหน 400000 cc ครับ [การเมือง]
 117. โหวตหน่อยครับท่านรู้สึกอย่างไรในการเกิดเป็นคนไทยจนบัดนี้
 118. ขอสาบแช่งเสื้อแดงแห่ง saturdayvoice
 119. ปุจฉา!!เสื้อแดงเจาะเลือดเพื่อพ่อแม้ว ขณะพ่อแม้วกำลังเจาะ.... ????? [การเมือง]
 120. แนะวิธีให้นายกฯยุบสภา [การเมือง]
 121. ถ้าเสธแดงเป็นเสนาธิการให้กับเสื้อแดง คุณเชื่อหรือไม่ว่าเสธแดงจะพาเสื้อแดงรบชน่ะภายใน สามวัน
 122. ดู Bbc ตอนนี้เลยกำลังพูดถึงเสื้อแดง ได้ผลทั่วโลกจับตามอง
 123. นิสัยเหมื่อนกันจริงๆ
 124. ท่านวีระ หายไปไหนแล้วครับ หรือคุมไม่อยู่แล้ว
 125. ตลาดหุ้นคึกคัก เหตุเสื้อแดงชุมนุมสงบ ปิดตลาดแดนบวก [การเมือง]
 126. สอบถามเรื่องจุดชุมนุมของเสื้อแดง ณ ปัจจุบัน ทีครับ
 127. ขณะนี้ราดเลือดใส่ทำเนียบแล้วครับ**
 128. เลือดของไพร่ ( ที่ไม่ลืมกำพืด ) กำลังจะไปเทราดเพื่อสาปแช่งพวกอำมาตย์
 129. วันนี้ เสื้อแดงทำถูถ แล้ว ที่ได้ "เอาเลือดชั่วมาล้างแผ่นดิน"
 130. อยากทราบเรื่องสองมาตรฐานจริงหรือไม่ อย่างไร ขอหลักฐานประกอบ แถไม่เอาครับ
 131. ผลงานรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ครับ [การเมือง]
 132. ถ้าเหลืองจับมือกับแดง
 133. เดิมตกลงไว้50 แต่เนื่องจากพี่น้องเสื้อแดงมาเป็นจำนวนมากเหลือเกินให้เพิ่มเป็น100 [การเมือง]
 134. สรุปงานนี้เลือดสัตว์เดือดร้อนครับ เจาะได้มากที่สุด 300,000 ซีซีเท่านั้นละครับ [การเมือง]
 135. ++ มาร์คโชว์เหนือชั้น...ยังบริหารประเทศได้เป็นปกติ...เสื้อแดงหยังหลงกลิ่นคาวเลือด ++
 136. ท่าทางสะเหนาะอยากเป็นนายกจนตัวสั่น
 137. ส.ส.เพื่อไทยฉีดเลือดใส่รูป"อภิสิทธิ์" [การเมือง]
 138. รูปปั้นฐานพระ จากประติมากรชาวบ้าน กลายเป็นมนต์ดำ อคติกดทับปัญญา [การเมือง]
 139. เหลืองระดมพล...!!! ชาตินี้หมายเป็นคนส่วนใหญ่นอกกะลาบ้าง ^^ [การเมือง]
 140. จัดให้อีกชุดก่อนไปม๊อบ
 141. ได้ยินท่านนายกบอกว่า การบุกรุกสถานที่ราชการผิดกฎหมาย ถ้าทำก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แล้วยึดทำเนียบครั้งที่แล้ว.... [การเมือง]
 142. ให้กำลังใจคนเสื้อแดง รักคนเสื้อแดง [การเมือง]
 143. สอบถามเรื่องการจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไปเกาหลีค่ะ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 144. รบกวนหน่อยค่ะ..ไม่เคยและก็ไม่รู้จริงๆๆ.. [ท่องเที่ยวไทย]
 145. --- จะจอง โรงแรม+ตั๋ว UNIVERSAL สิงคโปร์ ช่วง CountDown ปีนี้ ได้ ตอนไหน คะ---
 146. ขอคำแนะนำโปรแกรมเที่ยวเจแปนแอลป์กับพิงค์มอสใกล้โตเกียว [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 147. พายเรือคายัก ล่องแม่น้ำโขง ดูการร่อนทองคำ ที่เชียงคาน [ท่องเที่ยวไทย]
 148. อาหารบนเกาะล้าน [ท่องเที่ยวไทย]
 149. ขอคำแนะนำที่พักสำหรับหมู่คณะ อยากได้บ้านเป็นหลังอ่ะค่ะ [ท่องเที่ยวไทย]
 150. อยากได้เต็นท์นอนซัก 1-2 คน ราคาถูกใครรู้ช่วยแนะนำที่ [ท่องเที่ยวไทย]
 151. นักดำน้ำทั้งหลายขอความรู้หน่อยคับ [scuba]
 152. ....Belmont@khaoyai....(ดองซะเปรี้ยวเลย) [ท่องเที่ยวไทย]
 153. The King Air..... [การเดินทางทางอากาศ]
 154. ทานยาก่อนอาหาร พร้อมๆกับยาหลังอาหารจะได้หรือไม่ครับ [สุขภาพกาย]
 155. อยากถามคนทีี่เคยผ่าตัดต้อกระจกครับ [สุขภาพกาย]
 156. ช่วยด้วยค่ะอาการแพ้ค่ะ!!! [สุขภาพกาย]
 157. ผงชูรส สรุปแล้ว เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ หรือ เปล่า [สุขภาพกาย]
 158. เวลานอนหลับ แล้วไม่ค่อยปล่อยลมหายใจออก..เป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ [สุขภาพกาย]
 159. ไอ้ส่วนนี้เข้่่าเรียกว่าอะไรครับ หาซืิ้อได้ที่ไหน
 160. รบกวนจัด spac สำหรับร้านเกมส์ งบ 12,000 ไม่รวมจอค่ะ [Computer Set]
 161. [PC] Speedboat Attack เกมแข่งเรือ Speedboat ภาพสวยมาก แต่ขนาดเพียงแค่ 12 MB ครับ
 162. บินตรง เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง เพียง 8,900-
 163. มีตัง 28000 ช่วยจัด i7 ด้วยได้ไหมครับ
 164. ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 18,900.-
 165. แนะนำโน๊ตบุ๊คใช้งานทั่วไป ดูหนัง เล่นเกมนิดหน่อยครับไม่เกิน 2 หมื่น [Notebook]
 166. เครื่องพิมพ์ Thermal Printer ราคาถูก [Computer Set]
 167. กล้องกลับหัว
 168. ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 16,900.-
 169. ควรรอให้เป็น Windows 7 SP1 ก่อนดีมั้ยครับ [Windows]
 170. ซื้อ การ์ดจอ 4670 แรมDDR3 512M มาแต่รู้สึกว่ามันอืด ข้อคำชี้แนะด้วย [VGA Card]
 171. (สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับแฟน) เวลาคุยโทรศัพท์กันตอนกลางคืน ประสบปัญหาง่วงนอนกันไหมคับ [กุ๊กกิ๊ก]
 172. \(^___^)/ กระทู้นี้....ต้องเลือก ))อาจจะซ้ำ แต่ ขำ ขำ เน้อ พี่ น้อง..... [กุ๊กกิ๊ก]
 173. (ตะวันยอแสง)คุณอยากตบใครในเรื่องที่สุด [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 174. [text ตัวเต็ม] OnePiece 578 Spoil ~~~{แตกประเด็นจาก A8992476} [การ์ตูน]
 175. ทำไมหนังตลกไทยต้องหยาบคาย [หนังไทย]
 176. สวนสนุกข้าง "เซ็นทรัลชิดลม" ขยายเวลาจ้า [แวดวงโฆษณา]
 177. [ชวนเล่นเกม] ทายละครจากเพลงประกอบละคร (Ost.) [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 178. คิดยังไงกับการติดf (ในเทอมสุดท้าย) [การศึกษา]
 179. ถ้าจะพูดว่า ฉันจะสู้ในเทสต์ครั้งนี้ แม้จนนาทีสุดท้าย พูดว่าอะไรคะ เป็นภาษาอังกฤษ [ห้องเรียนภาษาอังกฤษ]
 180. จุดประกายฝันนักจินตนาการ!! กับ "แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม" [การศึกษา]
 181. ลูกแมวตัวน้อยน่ารักไร้แม่ เพราะโดนคนใจร้ายวางยาเบื่อแม่แมวไปแล้ว มาหาพ่อแม่บุญธรรมรับอุปการะเลี้ยงดูตลอดชีวิตค่ะ [แมว]
 182. อวดกระเป๋าผ้าหกเหลี่ยม [งานฝีมือ]
 183. ช่วยแนะนำวิธีเปลี่ยนน้ำปลาทองด้วยคะ ทำไงให้คลอรีนน้อยที่สุด [ปลาสวยงาม]
 184. (ขอคำปรึกษาค่ะ)ถ้าทำหมันแมวแล้ว ทั้งเพศผู้และเพศเมีย แล้ว. . . . [แมว]
 185. สอบถามเรื่องแมวจาม แบบแพ้ฝุ่นค่ะ [แมว]
 186. +++ ขอเพื่อนๆร่วมไว้อาลัย น้อง ดอลลาร์ ด้วยนะครับ รินหลั่ง ฤาเป็นธาร ไม่หวนกลับ +++ [สุนัข]
 187. อยากได้ดอกไม้ที่ทนแดดมาก ๆ ค่ะ [ต้นไม้]
 188. เหล็กฉากแขวนกระถาางต้นไม้หาซื้อได้จากที่ไหนบ้างครับ [ต้นไม้]
 189. โรงเรียนอนุบาลต้นไม้..ต้องการพันธุ์กล้วย [ต้นไม้]
 190. ขอรับบริจาคเตียงผู้ป่วย 1 เตียง+#8207;(รพ.สมเด็จเจ้าพระยา)
 191. นาฬิกาติดผนังที่บอกเวลาได้2ด้าน หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง และราคาเท่าไหร่ค่ะ [เฟอร์นิเจอร์-ตกแต่ง]
 192. เป็นหนี้แล้วครับ แอบยิ้มด้วยน้ำตา [ที่พักอาศัย]
 193. ราวตากผ้า [ที่พักอาศัย]
 194. ถามเรื่อง "การกู้ซื้อบ้าน" ค่ะ [ที่พักอาศัย]
 195. ปลูกลีลาวดีห่างจากรั้ว 50 cm ได้ไหมครับ [ตกแต่ง-จัดสวน]
 196. ขอคำแนะนำในการซื้อบ้านจัดสรร แถววังนำ้เขียว [ที่พักอาศัย]
 197. มันเป็นไดโนเสาร์ประเภทไหน (มีรูปประกอบ) [วิทยาศาสตร์]
 198. ทำไมท้องฟ้ามีเมฆมากในตอนเย็น [ดาราศาสตร์]
 199. ในโลกนี้เคยมีการเจาะเลือดประท้วงบ้างไหมครับ [วิทยาศาสตร์]
 200. คณิตศาสตร์กับการชุมนุม [ภาคสี่ครึ่ง] เจาะเลือดแสนคน ในเวลา 10 ชั่วโมง [คณิตศาสตร์]
 201. จริง ๆ แล้ว Hopewell นี่โครงการอะไรครับ [วิศวกรรมและเทคโนโลยี]
 202. ขอความเห็นเรื่องยางครับ 205-65-15 [รถ-ประดับยนต์]
 203. ขอความเห็นเรื่องยางครับ 205-65-15 [รถ-ประดับยนต์]
 204. ขอความเห็นเรื่องยางครับ 205-65-15 [รถ-ประดับยนต์]
 205. ขอความเห็นเรื่องยางครับ 205-65-15 [รถ-ประดับยนต์]
 206. ขอความเห็นเรื่องยางครับ 205-65-15 [รถ-ประดับยนต์]
 207. แจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์รถเก๋ง 1500 ซีซี [รถ-ประดับยนต์]
 208. มาสด้า 2 แรงจริงๆ
 209. ขอความคิดเห็นอย่างแรง...เรื่องรถมือสอง [รถ-ประดับยนต์]
 210. Kawasaki boss 175 ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วขี่ระยะทางไกล 500-800 กิโล ไหวหรือเปล่า [มอเตอร์ไซค์]
 211. ช่วยด้วยครับ รถมีอาการ ผ่อนคันเร่งแล้วรอบวูบ รถไหลดับ [มอเตอร์ไซค์]
 212. @^-^@ หลบบรยากาศร้อน ๆ จากกีฬาสีแห่งชาติ มาดูอะไรที่เย็น ๆ กันดีกว่า... [มอเตอร์ไซค์]
 213. ช่วงล่างเจ้าสองซีดาน เฟียสต้า จะสูสีกับอัลติสหรือไม่? [รถ-ประดับยนต์]
 214. ปรึกษาหน่อยค่ะกลัวโดนหลอก เรื่องgpsค่ะ [รถ-ประดับยนต์]
 215. มีแหล่งที่ซื้อเครื่องเคลือบบัตร เข้าเล่มที่ไหนบ้าง [sme]
 216. อยากทราบงานที่ double A : assistant หนะครับ
 217. และแล้ว..ผมก็โดนเพื่อนที่ทำงานชวนไปฟังบรรยายAmway จะปฏิเสธยังไงดีครับ [งานและทรัพยากรบุคคล]
 218. ทดลองงาน 1 เดือน โดยไม่มีเงินเดือนให้ จะโดนหลอกไหมครับ [งานและทรัพยากรบุคคล]
 219. กำลังจะไปสัมภาษณ์งานกับ ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น คับ ... [งานและทรัพยากรบุคคล]
 220. Ais + Dtac จะมีโปรiPhone บ้างป่ะคับ [ระบบอื่นๆ]
 221. เสียใจครับ ขอโทษครับ "ต่อไปนี้ผมจะรับสายเจ้านายทุกสายครับ" [ระบบอื่นๆ]
 222. คุณ Intelligence ขอรบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยค่ะ เรื่องสำคัญ [ทรูมูฟ]
 223. Tot บริการแบบนี้ สุดจะทนแล้วค่ะ [ระบบอื่นๆ]
 224. มิติใหม่ของตลาดการลงทุนแยก การเมืองเรื่องวุ่นๆ กันการลงทุน [หุ้น]
 225. ไม่เอาแล้ว rojna [หุ้น]
 226. ว่าแต่ว่า esso บวกไรเหรอครับ [หุ้น]
 227. วันนี้เขียวได้น่ากลัวระวังพรุ่งนี้วันแดงเดือด [หุ้น]
 228. ใครถูกหวยบ้าง [หุ้น]
 229. ช่วยหาเหตุมาใส่ผลหน่อยครับ ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่หุ้นที่แรงมากๆ ในวันนี้ครับ [หุ้น]
 230. Ecl ไปอีกแว้ว พอรึยัง [หุ้น]
 231. เค้าเล่นอะไรกัน [หุ้น]
 232. มาฟัง ความเห็น ดร.นิเวศน์ และ ดร.สมชาย เกี่ยวกับการลงทุนกันครับ [หุ้น]
 233. เครื่องเสียง ในสิงคโปร์ กูรูช่วยแนะนำ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 234. แสดงบัตรเครดิต ตอนเช็กอินที่สนามบิน [การเดินทางทางอากาศ]
 235. ช่วยด้วยยยยย +++ รบกวนช่วยประเมินความเป็นไปได้ !!!!!! โครงการเที่ยววิถีชาวบ้าน [บันทึกนักเดินทาง]
 236. พี่ๆค่ะ.ไม่ทราบว่าจากโรงแรม ฮิลตัน ไปร้านขนมไทย แม่เก็บ ไปทางไหนค่ะ....? [ท่องเที่ยวไทย]
 237. ++++++++++++ช่วยแนะนำร้านอาหารหน่อยจ้า++++++++++++++++ [ท่องเที่ยวไทย]
 238. เท่ียวเชียงใหม่คับ. ไม่ได้ไปมาย่ีสิบปี. ช่วยแนะนำหน่อย [ท่องเที่ยวไทย]
 239. รบกวน เพื่อนๆ พี่ๆ แนะนำที่พักบนเกาะลันตาให้น้องด้วยนะคะ [บันทึกนักเดินทาง]
 240. ขอซิมโทรศัพท์ฮ่องกง จากผู้ใจดีที่มีแล้วไม่ได้ใช้หน่อยค่ะ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 241. **รีวิว เก็บตก Bali อัพเดทข้อมูลการเดินทาง และค่าใช้จ่าย** [บันทึกนักเดินทาง]
 242. รบกวน เพื่อนๆ พี่ๆ แนะนำที่พักบนเกาะลันตาให้น้องด้วยนะคะ [บันทึกนักเดินทาง]
 243. ขอถามหย่อยห้องนี้มีใครเคยทำบัตร the International Teacher Identity Card (ITIC).คล้ายๆบัตร ISIC [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 244. สอบถามค่ะ ได้Vocher ห้องพักฟรีสำหรับ2คน เราไปพัก3คนได้หรือเปล่าคะ [ท่องเที่ยวไทย]
 245. อยากทราบวิธีเดินทางไป Banff, Calgary, Canada ครับ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 246. The King Air..... [การเดินทางทางอากาศ]
 247. เพราะ 1 ปี มี 365 (+1) ฤดู : The Baths รีสอร์ทที่ทำให้การอาบน้ำ...คือ...ความสุข [บันทึกนักเดินทาง]
 248. มี SIm ของ China mobile อยู่ จะซื้อบัตรเติมเงินใส่ดี หรือว่าซื้อบัตร italk โทรกลับไทยดีครับ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 249. ระหว่าง Emirates กับ Malaysia Airlines สายการบินไหนดีกว่าคะ? [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 250. สอบถามเรื่อง Kawaguchigo [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
Songtoday.com