PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ทั่วไป


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691

 1. ช่วยสอนผมยิงจุดโทษหน่อยครับ PES2011 [Sports]
 2. fanpwm0 กับ 1 ทำงาน 0%ครับ
 3. Toshiba equium 5090 driver
 4. ซื้อ Led Lg-2040t-pn มา ไม่รู้หวังมาก หรือ รู้น้อยไป
 5. จอ Led 15 นิ้วยี่ห้อไหนคุ้มค่ามากที่สุดครับ
 6. Sun Microsystems ฟ้อง Cetificate มันคืออะไร (มีรูป)
 7. ซ่อมกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค TARGUS ที่ไหนครับ [Notebook]
 8. ช่วยโหวด tablet หน่อยครับ
 9. Word อยากให้พิมพ์ตัวเลขอารบิค แล้วกลายเป็นเลขไทย
 10. ใครรู้จัก Lenoval G460 บ้าง
 11. จะติดตั้งเกม DeadRising 2 แต่มันฟ้องว่า d3dx9_41.dll [Action]
 12. Socket 775 กับ Socket 1366 (พัดลม CPU และRam)
 13. vaio Win7 จอดำประมาณ 2 วิ ก่อนจะให้คอนเฟิร์มการลงโปรแกรมใหม่
 14. pop up ให้ใส่ password win xp
 15. ร้านขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 16. RSS Feed ห้อง Hardware และ Software ใช้ไม่ได้แล้วเหรอครับ
 17. PES2011/FIFA11 [PlayStation 3]
 18. ขอถามโง่ๆเลยค่ะ iRiver T8 ซื้อแบบ walk in มือ 1 หาซื้อได้ที่ไหนคะ
 19. Gview 500w ของไทยทำน่วม ดีจริงครับ
 20. อยากถามครั้งสุดท้ายก่อนไปซื้อคอมครับ ระหว่าง I3-530 2.93 GHz กับ Athlon II X4 635
 21. โหลดบิทได้ไม่เต็มครับแนะนำที
 22. 3 Os
 23. ขอไดร์เวอร์ linksys รุ่น WUSB54G v.4 ของวินโดว์ 7 64 bit หน่อยครับ
 24. Civ 5 ขยายตรงส่วนนี้ัยังไง [Strategy]
 25. รบกวนสอบถามบางอย่างเกี่ยวกับ Twitter API และ JavaScript API ครับ [JavaScript]
 26. ใช้ google chrome แล้วชอบขึ้นแบบนี้ค่ะ [Browsers]
 27. C+C 4 นี่มันห่วยยังไงหรอครับ [Strategy]
 28. restaurant city โกงน้ำตาล
 29. ขอความช่วยเหลือครับใช้Net True 9/1Mb ใช้ Modem HuaweiMT880 ต่อผ่าน HUB แล้วความเร็วตกลงเหลือ6-7 Mb
 30. เนตtot แถวจรัญ 34 มีใครมีอาการแบบนี้ไหมครับ
 31. windows live messenger(essentials) 2011 เซตให้ sign in เข้ามาเป็น "Compact view" ทันที ทำยังไงครับ
 32. มีปัญหาเรื่องรันตัวเกมไม่ได้ครับ T_T [Simulation]
 33. มีงบ 15,000 บาท ช่วยจัดสเป็ค intel ให้หน่อยครับ [Computer Set]
 34. ที่บ้านไฟตกบ่อยมาก ช่วยแนะนำupsสำหรับคอม3เครื่องหน่อยค่ะ
 35. จัดสเป็ก Database Server รบกวนด้วยครับ [Computer Set]
 36. Nokia 5230 ไม่ค่อยเจอ สัญญาณGpS เลยครับ
 37. ถามเกี่ยวกับ Games for Windows Live profile คะ
 38. )_(...ช่วยด้วยครับ คอมผม spec พอประมาณ เล่นMass effect 2 ลื่นๆ แต่ดันเล่นDotA แล้วกระตุก!! [VGA Card]
 39. ไวรัสหรือเปล่า
 40. ขอวิธีใส่แบบฟอนต์ลงใน photoshop cs2
 41. hotmail โดนblockแจ้งไปทางwindow solution centerแล้วเค้าตอบกลับมาว่าAccount Password Recovery [E-mail]
 42. Ext HDD 2.5 Seagate Free Agent มีใครใช้กับ PC บ้่าง มีปัญหาไฟไม่พอไหม ใช้ Hitachi ไฟไม่พอ [Harddisk]
 43. ทำไม Ie มันไม่มี ลิตส์ เวบที่เปิดไปละครับ เวลา กด ดรอปดาวน์ลิสท์ งง
 44. อยากทราบความเห็นเกี่ยวกับ การลงวินโดว์ด้วย QuickPC [Windows]
 45. มีปัญหากับโปแกรมSkype ครับ
 46. รบกวนดูสเปคคอมให้หน่อยครับ [Computer Set]
 47. แงๆๆ FarmVille เล่นไม่ได้ นอกจากรับ - เก็บ gift เก็บผลผลิต แค่นั้น
 48. hotmail อ่านจดหมายไม่ได้ ช่วยที มีรูปครับ
 49. วิธีดู code แผ่นซีดี โรงงานที่ผลิตแผ่นคุณภาพ (ดี,ปานกลาง,ต่ำ)
 50. ซื้อการ์ดจอใหม่งบ 2000 ไม่กินไฟ [VGA Card]
 51. ใครสามารถ decrypt ไฟล์ที่ใส่รหัสได้บ้างครับ??? OMNIPASS ครับ
 52. Gview 500w ของไทยทำน่วม ดีจริงครับ
 53. แนะนำวิธีทำให้ใช้เน็ตได้ 2 บ้าน (บ้านติดกัน) [Networking]
 54. FIFA11 คนหายทั้งสนามครับ [Sports]
 55. มีงบ 15,000 บาท ช่วยจัดสเป็ค intel ให้หน่อยครับ [Computer Set]
 56. อ่านกระทู้ต่างๆ ในห้อง พันทิป รูปภาพไม่ขึ้น
 57. จะซื้อ PS3 วันเสาร์นี้ อยากขอข้อมูลในการตัดสินใจครับ [PlayStation 3]
 58. อยากรู้วิธีวาดรูป 4 เหลี่ยม ด้านไม่เท่า(ไม่รู้ขนาดมุม) ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 7.. [Graphics]
 59. รบกวนเพื่อนสมาชิกช่วยดูสเปกเครื่องให้หน่อยครับ
 60. ถ้าจอมีความละเอียด1600x900แต่ดูหนังfull hdภาพจะชัดไหมครับ
 61. PS3 FW 3.42 ยังจะใช้ USB ในการแก้ ชุด และ โลโก้ PES 2011 ได้มั้ยครับ? [PlayStation 3]
 62. ati 5670 crossfire
 63. หาซื้อเคส HDD xbox360 [Xbox 360]
 64. synsenddrv.sys คืออะไรครับ
 65. ///*** ใครพอจะมี HUB USB ดี ๆ แนะนำมั้ยครับ? ***/// [Accessories]
 66. Civilization V สงสัยเรื่องการสร้างถนนครับ [Strategy]
 67. ผมเพิ่งซื้อโนเกีย 5233 มาใหม่ ไม่มีโปรแกรมแผนที่ให้ แต่ทำไม 5233 ของพี่ผม มีโปรแกรมแผนที่
 68. Sound on-board VS Sound card พันกว่าบาท
 69. ตั้งค่าrouter [ADSL]
 70. ผมเพิ่งซื้อโนเกีย5233 แต่ไม่มีโปรแกรมแผนที่ เลยอยากติดตั้งโปรแกรมแผนที่บนมือถือ 5233 [App หรือซอฟท์แวร์ใช้งานต่างๆ]
 71. ขอถามเกี่ยวกับข้อสอบFinal ของผม เกี่ยวกับ Filter
 72. การ์ดจอ Gigabyte HD 4550 มันOKป่าวครับ
 73. แอร์การด์วิ่งไม่เต็มสปีดทำไงค่ะ
 74. Lara Croft and the Guardian of Light ตรงนี้แล้วไปต่อยังไงครับ [Action]
 75. drak sider ตรงนี้ผ่านไงเหรอครับ
 76. เปิดคอมแล้วหน้าจอมืดต้องกดรีสตาร์ทเข้าวินโดว์ทุกครั้งแก้ไขยังไงคะ
 77. USB2.0 HDD External box ทำไมไม่ติดครับ
 78. มาเล่น Call of duty 4 ระบบ ออนไลน์ กัน ^^
 79. *** ช่วยด้วยค่ะ วิธีแก้ "you not have permission to shut down this computer
 80. External HDD ของ Buffalo 500GB มีปัญหาย้ายไฟล์ไม่ได้ค่ะ T__T [Harddisk]
 81. คอมใหม่เปิดไม่ติดขึ้นเป็นรูปปลั๊กการ์ดจอ
 82. True มาแจ้งด่วน!!! ผมเเอือมมากกับคำพูดจากบริษัท
 83. มีวิธีที่จะทำcd ที่ไม่สามารถก็อปปี้ไฟล์ลงคอมได้บ้างไหมคะ
 84. java web applet
 85. กำลังจะซื้อคอมตัวใหม่ รบกวนช่วยดูสเปกเครื่องให้หน่อยคะ [Computer Set]
 86. 3bb ราชบุรี ใครได้ใช้ 6m แล้วบ้าง
 87. tmpin2 ในโปรแกรมวัดความร้อนคืออะไรครับ
 88. ไดร์eไม่อ่านแผ่นอ่าคับ
 89. [โยนหิน] รบกวนพี่ๆ ช่วยหน่อยนะคับ เกี่ยวกับ พัฒนา Android [Mobile Edition]
 90. ทำเว็บหอพักค่ะ อยากรู้ว่าคุณต้องการให้มีฟังก์ชันอะไรบ้าง
 91. พัดลมติดข้างเคส 120 mm. เอามาติดซิ้งค์ซีพียูได้ไหมครับ มีหัวต้อ CPU fan ที่บอร์ดไหม
 92. แผ่นวินโดว ไรท์ ได้ไหม และต้องทำยัง
 93. ถามเรื่องสวิตซ์ฮับครับ [Networking]
 94. Civilization V เราใช้เรืออะไรขนทหารไปอีกทวีปนึ่งคะ
 95. อยากทราบการตั้งค่าให้เรียกใช้ report server ที่ IP หรือ hostname ใหม่ได้ [SQL Server]
 96. มี modem router อยู่ 2 ตัว จะเอามาต่อกันให้ตัวหนึ่งมาเป็น hub ได้หรือเปล่าครับ [Networking]
 97. +++ใครมีปัญหากับ SONY WALKMAN ทีี่่ซื้อจากญี่ปุ่นบ้าง+++ [Music Player]
 98. ลงโปรแกรม Ie 8 ไม่ได้
 99. มือถือฟินลิป 700
 100. Msn พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุดกี่ตัวอักษรครับ [msn]
 101. [ขอความช่วยเหลือ] หากต้องการรู้ต้นทางของ Email ที่ส่งเข้า hotmail ว่ามาจากที่ไหน ..........
 102. เวลาเล่นเกมจะรู้ได้ยังไงว่า cpu มัน bottleneck การ์ดจอ [Action]
 103. อยากใส่ vga card [VGA Card]
 104. มีปัญหาเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตของทรูครับ
 105. อยากทำตารางexcelให้เป็นรูปภาพเพื่อนำมาวางใน word คะ..
 106. fifa11 [PSP]
 107. โน๊ตบุ๊คไฟไม่จ่าย
 108. เสนอทางออกสำหรับคนใช้เนททรูที่ไม่สามารถ up speed ได้เพราะเครือข่ายไม่ support จนท.ทรู+ผู้ร่วมชะตากรรมช่วยเข้ามาด้วยครับ
 109. ในไทยมีขายไหมครับ Windows 7 เวอร์ชั่น Home Premium(อัปเกรด 3 ชุด 149 U$ แล้วสามารถอัปเกรด License OEM ได้หรือไม่ครับ [Windows]
 110. แผ่นโปรแกรม windows มีขายทางออนไลน์บ้างหรือป่าวครับ [Windows]
 111. ช่วยแนะนำร้านขาย adsl modem มือสอง ใน pantip หรือ fortune ให้หน่อยครับ [Accessories]
 112. หูฟังipod touch4 [Headphone]
 113. ขอถามเกี่ยวกับการใช้Excelหน่อยครับ
 114. เครื่อง HP Multifunction ส่ง Fax ไม่ได้
 115. มีโปรแกรมที่ทำจาก Vc2005
 116. พอมีเว็บดาวน์โหลดหนัง 18+มั๊ยครับขอหน่อยครับ
 117. ช่วยดูวงจร Full Adder หน่อยนะครับ
 118. งบ 5000 อัพเกรดอะไรดีครับ
 119. CASE ที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ เขาใช้ Mainboard กับ CPU อะไรครับ [Computer Set]
 120. ลงโปรแกรม Kaspersky แล้ว Firewall บล๊อก Wiless ครับ
 121. อยาก Invite demonoid.com ครับ (หรือแลกก็ได้ ด้านใน)
 122. Star Craft 2 ใครมี Activate a Game, Key Enter Game Key ของ battle.net [Action]
 123. ถามเรื่องสวิตซ์ฮับครับ [Networking]
 124. Final 13 Help มันค้าง [PlayStation 3]
 125. ลงเพลงใส่ Iriver E50 แล้ว เพลงมันไม่ยอมโชว์ ตอนจะไปเลือกเพลงที่จะเล่นอ่าครับ ทำไงดี
 126. โปรแกรม Idm มีปัญหา หลังจาก 7 วัน ขอผู้รู้และเชี่ยวชาญหน่อยครับ
 127. จะแปลงไฟล์ FLV AVI เป็น screen server จะต้องใช้โปรแกรมอะไรเหรอคะ
 128. ช่วยด้วยครับ ขอถามเกี่ยวกับการ์ดจอหน่อยครับ
 129. ส่ง outlook ไม่ได้ค่ะ
 130. เอาการอย่างนี้ เกิดจากอะไรเสียครับ
 131. chip เสียง ซื้อได้ที่ไหนครับ (ถามโง่ๆไปหน่อยครับ ขออภัย)
 132. เกี่ยวกับ Pokemon Rubyต้องการคนช่วยด่วนค่า
 133. เข้า hotmail แล้วตัวหนังสือมันโตเกินไปอยากปรับให้เล็กลงทำอย่างไร
 134. iPhone 4 ที่AIS ราคาโปรฯนี่ต้องจ่ายรายเดือนก่อนไหมครับ
 135. แป้นพิมโนตบุค กดไม่ติดบางตัว
 136. คนเคยฟังหูสองตัวนี้ pl 50 และ fi 4
 137. ขอสอบถามหน่อยคับ
 138. โหลดไฟล์จากในเน็ตแต่เปิดไฟล์ดูไม่ได้ ต้องทำอย่างไง
 139. มีใครจดโดเมนของ godaddy บ้างครับ ขอถามอะไรหน่อย เรื่องคูปอง
 140. ใครมีบทสรุปของ Medal of honor underground บ้างครับ
 141. โน๊ตบุค joybook benq 5000u
 142. ถ้าเครื่องผมต่อทั้งสายแลนและไวเลส เครื่องมันจะเลือกใช้เครือข่าย internet จากแหล่งไหนครับ?
 143. ขอคำปรึกษาเรื่องซื้อจอ LED sumsung และ Acer [Computer Set]
 144. ไฟล์ .drv ใช้อะไรเปิดครับใครรู้ตอบที
 145. ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บค่าเข้าตัวแปรของ Php งง!! จริงๆ ครับ [php]
 146. 3bb เวลายกเลิกก่อนครบรอบบิล เค้าให้เหมาจ่ายในรอบบิลนั้นเลยเหรอครับ ไม่ได้คิดเป็นวันเหมือน true เหรอครับ [ADSL]
 147. การส่งบอลของpes2011
 148. เปลี่ยนแบต cowon d2 ที่ไหนได้บ้างคะ
 149. [Excel] ใช้ vlookup หาข้อมูลไม่เจอ [Office]
 150. แจ้งข่าวสัมมนา Microsoft Office 2010 สำหรับผู้สนใจครับ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) [Office]
 151. ขอคำเเนะนำเลือกโน๊ตบุ๊คใช้งานเเบบไม่มากมายอะค่ะ
 152. อัพช้าไปคงไม่ว่ากัน McAfee Avert Stinger
 153. ย้ายไฟล์และCopyไฟล์ไม่ได้
 154. แก้พวก windows update ยังไงครับ [Windows]
 155. ช่วยแนะนำหูฟัง in-ear ราคาไม่เกิน 1500 สำหรับซ้อมกลองทีครับ
 156. ทำไงดีครับ แจ้งปัญหา hotmail ไปนานแล้ว ไม่ตอบสักที [E-mail]
 157. ไม่สามารถ read/write floppy drive A ได้
 158. Apple Store ชื่อคนรับกับชื่อบัตร
 159. การติดตั้ง Wireless
 160. ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการ์ดจ THE SIMS 3 [Simulation]
 161. ผมจะต่อ จอ ออกเป็น 4 จอจะหาซื้อ ที่แขวนจอได้จากที่ไหน ครับตามร้านไม่ค่อยมีเลย [Accessories]
 162. รบกวนสอบถามวิธีการทำ Barcode สำหรับจ่ายเงินผ่านธนาคารค่ะ
 163. Ghost32 งงอ่ะครับ ร้านเค้าให้มาครับ
 164. ไม่ทราบ PES 2011 ท่านใดเป็นแบบนี้บ้างครับ [Sports]
 165. แก้ไขหน้าตาตัวละคร Dragon Age Origin
 166. รบกวนช่วยจัดสเป็คคอมพ์ แปลงหนัง โหลดบิท ให้หน่อยค่า [Computer Set]
 167. แชร์ไฟล์ไม่ได้ครับช่วยที
 168. ปัญหา error ของ NB.net เมื่อไป run บน Windows Server 2008
 169. + + วิธีทำจุ๊บดูดหัวพิมพ์ครับ มีประโยชน์มาก แก้หัวพิมพ์ตันได้ดีนักแล + +
 170. ซื้อเน็ตบุคมาใหม่ แต่ต่อไวร์เลสกับที่บ้านไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่า waiting for network
 171. ช่วยกรอบแแบสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง I Phone หน่อย
 172. เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย
 173. @@ Windows Live Mail นี่เค้าถึงเมล์มาเซพในเคื่องเราหรือเปล่าคะ งง ใช้ไม่เป็นเลย
 174. วันนี้วันเกิดเว็บพันทิพย์ครับ :) มาอวยพรกันดีกว่า ^^'
 175. ตามหาหูฟัง UE Super.Fi 4 [Headphone]
 176. วันนี้วันเกิดเว็บพันทิพย์ ครับ มาอวยพร กันดีกว่า
 177. แบตรถยนต์นี่ถือเป็น Load ทางไฟฟ้าตัวนึงหรือเปล่าครับ
 178. notebook มีปัญหา ช่วยด้วยค่ะ
 179. สนใจ pic12fxx แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
 180. รบกวนช่วยจัดสเป็คคอมพ์ แปลงหนัง โหลดบิท ให้หน่อยค่า [Computer Set]
 181. อยากทราบความแตกต่างของ external harddisk รุ่นเหล่านี้ค่ะ
 182. *******ช่วยด้วย sony NWZ-E440 เปิดไม่ติดค่ะ******* [Music Player]
 183. patch pes 2011 แก้โลโก้ มีหรือยัง [Sports]
 184. ช่วยตัดสินด้วยนะคะ.............. จากระทู้เดิม
 185. ไม่สามารถ read/write floppy drive A ได้
 186. ใครมี driver iriver รุ่น iFP 790 256 MB ช่วยส่งให้หน่อยค่ะ
 187. จะทำcrossfire กับ5670
 188. ต้องการให้ด้านหัวเปลี่ยนรูปไปเรื่อย ๆ ทำอย่างไรครับ [JavaScript]
 189. จะเปลี่ยนการแสดง user account ใน window 7
 190. UPS [Accessories]
 191. Dell Zino น่าสนใจไหมครับ [Computer Set]
 192. จะซื้อพริ้นเตอร์แบบอิงเจ็ทเพื่อเอาไปพริ้นงานจำนวนมาก ช่วยแนะนำหน่อยครับ
 193. เน้นเล่นเกมส์ บอล ,บาส ,เกมลุยด่าน ซื้อ Xbox หรือ PS3 ดีครับ
 194. ใครมีบทสรุปของ Medal of honor underground บ้างครับ [Emulator]
 195. youtube
 196. มีงบ 10,000 อยากเล่น winning 2010 จัด spec ได้มั๊ย.
 197. จะดึงฐานข้อมูลยังไง โดยมีเงือนไข เกี่ยวกับ วันที่ดังนี้ (ว่าให้น้อยกว่า ฟิวล์วันที่ ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล 30 วัน ) [SQL Server]
 198. เกี่ยวกับ R.U.S.E. [Strategy]
 199. ตั้ง user account ใหม่ ip address เครื่อง จะเปลี่ยนไหมคะ
 200. แบตรถยนต์นี่ถือเป็น Load ทางไฟฟ้าตัวนึงหรือเปล่าครับ
 201. ท่านใดเคยใช้ HDD Ext 2.5" WESTERN ELEMENTS บ้างครับ คุณภาพเป็นไงเมื่อเทียบกับรุ่น Passport [Harddisk]
 202. เหมาะไหม...... กับ mac ?????
 203. อยู่สุทธิสาร แถวซอยอินทมระ29 ใช้เน็ตของอะไรดีครับ
 204. True Internet ครับ ลูกค้าเก่านอกจากไม่ได้เพิ่ม speed ยังจะมาลด speed กันอีกหรือครับ
 205. ช่วยเลือกหน่อยระหว่าง IPOD Touch4 VS Samsung PL100 [Music Player]
 206. LED , LCD Monitor อย่างไหน ยี่ห้อไหนดีกว่ากัน
 207. windows 7 SP1 Beta ที่ให้ download เวลานี้ ตัว X64 เป็นตัวเดียวกับ X86 หรือไม่ครับ [Windows]
 208. อาการแบบนี้เมนบอร์ดมันเสียแล้วใช่ไหมค่ะ [Main Board]
 209. ข้อคิดสำหรับการเลือกซื้อ NoteBook ที่หน้าจอความละเอียดสูง
 210. อยากทราบการใช้งาน touch. ครับ [เทคนิคการใช้งานทั่วไปๆ]
 211. ลง windows xp ไม่ได้ครับ [Computer Set]
 212. Pirch ใน Windows 7 [ICQ/Chat]
 213. *-* งบ4หมื่นจัดชุดเขียนสเก็ตอัพให้หน่อยครับ *-*
 214. คอมเป็นอะไรไม่รู้ครับ
 215. ปุุ่่มมีลายจุดครับ
 216. รบกวนดูสเปคให้ทีครับ
 217. รบกวนช่วยแนะนำการสมัครสมาชิกพันทิปด้วยค่ะ
 218. ที่ไหนขาย Fresnal lens บ้าง
 219. Windows Vista Interface ภาษาไทย ไม่สามารถลง service pack ได้ ผมควรทำอย่างไร
 220. ขอความช่วยเหลือเรื่องการ Copy ไฟล์ช้าลงครับ
 221. คอมฯผม connect peer to peer เองครับ ไม่รู้โดนไวรัสหรือเปล่า
 222. คอมเช้า regedit ไม่ได้ครับ
 223. ช่วยดูสเป็คนี้หน่อยครับว่าโอมั้ย
 224. ++ ประกัน main board, ประกัน CPU [Main Board]
 225. ตอนนี้มีจอ LCD ตัวไหนที่แจ๋วกว่า Mac 30" อีกครับ
 226. วันนี้รู้สึกแถวบ้านผมไฟตกบ่อยโคตรๆเลยครับกลัวว่าคอมจะพังมั้ยครับ
 227. ทรู ผู้นำ หรือ ผู้ตาม
 228. ปัญหาเกี่ยวกับLED sony EX500 40 นี้ว ที่ใช้เป็น Moniter ครับ
 229. ทรู ผู้นำ หรือ ผู้ตาม
 230. เซฟงานWord แล้วเกิดerror ว่า the door is closed. [Office]
 231. ซวยแล้วจ้างานหยาบ อแดปเตอร์โน้ตบุ๊คระเบิด ตูม!!!!!!! [Notebook]
 232. คอมพิวเตอร์ชอบดับไปเฉยๆ โดยที่ไม่มีปัญหาอื่นอะไรเลย คิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
 233. ((สอบถาม)) ipod touch เชื่อมต่อ itunes store ไม่ได้คะ
 234. ช่วยเลือกหน่อยระหว่าง IPOD Touch4 VS Samsung PL100 [Music Player]
 235. วันนี้รู้สึกแถวบ้านผมไฟตกบ่อยโคตรๆเลยครับกลัวว่าคอมจะพังมั้ยครับ
 236. สเป็คผมควรใช้ Power Supply เท่าไรดีครับกลัวพังจังเลยครับ
 237. hotmail โดนblockเค้าแจ้งว่า "Account Compromise - Unauthorized Account Access" ทำไงดี [E-mail]
 238. คือ Nuforce ne-7m สายเริ่มจะขาดในแล้วอะครับ ซ่อมที่ไหนดี [Headphone]
 239. ช่วยดูหน่อยค่ะว่า Power Supply ตัวนี้จะพอไหม [Accessories]
 240. Medal of honor ออนไลน์ครับ [Action]
 241. มีปัญหาพอเข้าเล่นเกมส์แล้วหน้าจอค้าง(เป็นเฉพาะตอนเข้าเกมส์)
 242. ช่วยด้วย LENOVO G450 ไม่มี stereo mix
 243. ***ส่งค่าผ่าน Form ไป DB ทำเอาปวดหัวมา 2 วัน[PHP] *** [PHP]
 244. การอ่าน file ใน PHP สามารถอ่าน file ประเภท .doc ได้ไหม
 245. มีปัญหาพอเข้าเล่นเกมส์แล้วหน้าจอค้าง(เป็นเฉพาะตอนเข้าเกมส์)
 246. ลบไฟล์จาก ex HDD ในถังขยะไม่ได้มันขึ้นเป็นข้อความ 4 ภาษา
 247. ถามเรื่องภาษาเกาหลีหน่อยครับ
 248. อยากมีเน็ตของไฮสปีด ทรู ไม่ก็ Tot ใช้ต้องทำไงมั้งครับ
 249. เล่นเกมส์แล้วภาพหน่วง น่าจะเป็นที่การ์ดจอหรือCPUครับ [VGA Card]
 250. ช่วยที่ครับ word โดน .exe ซ่อนไฟล์
Songtoday.com